DISCLAIMER

Alle rechten voorbehouden. Deze site is eigendom van Boekhoudkantoor Elke Laenen bv en is onderhevig aan bezoekersvoorwaarden. Door het bezoek aan deze site verklaart u zich akkoord met deze bezoekersvoorwaarden. Wij respecteren uw privacy.

Boekhoudkantoor Elke Laenen
Meiberg 12
2450 Meerhout

© Copyright Boekhoudkantoor Elke Laenen bv 2018.

1. Beperking aansprakelijkheid
Hoewel Boekhoudkantoor Elke Laenen bv alle redelijke inspanningen levert om de gebruikers van haar website volledig en accuraat te informeren over producten en diensten, kan ze dit niet waarborgen. De bezoeker erkent en aanvaardt dat de toegang tot, en het gebruik van deze website en elke website waartoe de bezoeker via deze website kan worden verwezen, op eigen risico gebeurt. Tevens erkent en aanvaardt de bezoeker dat Boekhoudkantoor Elke Laenen bv niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, het misbruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze websites.
De inlichtingen verstrekt via de website kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als het aanbieden voor aan- of verkoop van verzekeringsproducten. Voor verdere inlichtingen en een gepersonaliseerd aanbod kunt u met Boekhoudkantoor Elke Laenen bv contact opnemen.

2. Intellectuele eigendomsrechten 
De bezoeker van deze website erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat alle onderdelen ervan beschermd zijn onder intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht) en exclusief eigendom zijn van Boekhoudkantoor Elke Laenen bv en derden licentieverstrekkers. De bezoeker van deze website verkrijgt enkel een niet-exclusief recht om deze voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
Elk ander gebruik van deze website en al haar onderdelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boekhoudkantoor Elke Laenen bv, waaronder, o.m., het kopiëren (op eender welke wijze en drager), het maken van afgeleide werken, het verkopen, verhuren of aanpassen van deze website en al haar onderdelen, is uitdrukkelijk verboden.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan de website. Enkel de rechtbank te Turnhout is bevoegd om van een dergelijk geschil kennis te nemen.